دوره های فعال

کیفیت بخشی کاربردی کلاس درس
95004609
کیفیت بخشی کاربردی کلاس درس
40 ساعت
80000 تومان
مشاهده جزییات
طرح درس نویسی کاربردی
93601415
طرح درس نویسی کاربردی
35 ساعت
70000 تومان
مشاهده جزییات
سند تحول بنیادین
91402095
سند تحول بنیادین
16 ساعت
32000 تومان
مشاهده جزییات
روش تدریس فارسی پایه اول ابتدایی
91000110
روش تدریس فارسی پایه اول ابتدایی
20 ساعت
40000 تومان
مشاهده جزییات
روش تدریس فارسی پایه دوم ابتدایی
91000212
روش تدریس فارسی پایه دوم ابتدایی
16 ساعت
32000 تومان
مشاهده جزییات
روش تدریس فارسی پایه ششم ابتدایی
91000213
روش تدریس فارسی پایه ششم ابتدایی
20 ساعت
40000 تومان
مشاهده جزییات
روش تدریس « ریاضی» پایه اول ابتدایی
91100204
روش تدریس « ریاضی» پایه اول ابتدایی
34 ساعت
68000 تومان
مشاهده جزییات
روش تدریس « ریاضی» پایه دوم ابتدایی
91100314
روش تدریس « ریاضی» پایه دوم ابتدایی
32 ساعت
64000 تومان
مشاهده جزییات
روش تدریس فارسی پایه سوم ابتدایی
91000309
روش تدریس فارسی پایه سوم ابتدایی
16 ساعت
32000 تومان
مشاهده جزییات
روش تدریس « ریاضی» پایه سوم ابتدایی
91100420
روش تدریس « ریاضی» پایه سوم ابتدایی
30 ساعت
60000 تومان
مشاهده جزییات
روش تدریس فارسی پایه پنجم ابتدایی
91000503
روش تدریس فارسی پایه پنجم ابتدایی
24 ساعت
48000 تومان
مشاهده جزییات
روش تدریس «فارسی» پایه چهارم ابتدایی
91000406
روش تدریس «فارسی» پایه چهارم ابتدایی
20 ساعت
40000 تومان
مشاهده جزییات
 روش تدریس  ریاضی پایه ششم ابتدایی
91100313
روش تدریس ریاضی پایه ششم ابتدایی
32 ساعت
64000 تومان
مشاهده جزییات
روش تدریس «ریاضی» پایه چهارم ابتدایی
91100505
روش تدریس «ریاضی» پایه چهارم ابتدایی
30 ساعت
60000 تومان
مشاهده جزییات
روش تدریس «ریاضی» پایه پنجم ابتدایی
91100607
روش تدریس «ریاضی» پایه پنجم ابتدایی
30 ساعت
60000 تومان
مشاهده جزییات
اختلالات یادگیری دانش آموزان
91400513
اختلالات یادگیری دانش آموزان
16 ساعت
32000 تومان
مشاهده جزییات
ارزشیابی کیفی توصیفی
91400715
ارزشیابی کیفی توصیفی
20 ساعت
40000 تومان
مشاهده جزییات
روش ها و فنون تدریس
91400312
روش ها و فنون تدریس
24 ساعت
48000 تومان
مشاهده جزییات

آخرین اطلاعیه ها و رویدادها