ایرج خوش خلق

سوابق تحصیلی 
- دكتري روان‌شناسي يادگيري، دانشگاه علامه طباطبايي
- فوق ليسانس روان شناسي(تحصيلي) ، دانشگاه تهران، 1374
- ليسانس روان‌شناسي استثنايي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1367
3. تجارب تحقیقاتی 
- ارزشيابي اجراي آزمايشي ارزشيابي توصيفي در پايه‌هاي چهارم و پنجم برخي مدارس ابتدايي كشور، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1389
- ارزشیابی اجراي آزمایشی برنامه جدید قرآن در دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1388
- ارزشيابي محتواي كتاب‌هاي شيمي دوره آموزش مهارتي ـ نظري و پيش‌دانشگاهي، پژوهشكده تعليم و تربيت؛ 1386
- ارزشيابي آيين نامه آموزش از راه دور در دوره متوسطه و پيش دانشگاهي، پژوهشكده تعليم و تربيت؛ 1385 
- ارزشيابي اجراي آزمايشي ارزشيابي توصيفي در برخي از مناطق آموزشي كشور به مدت 5 سال، پژوهشكده تعليم و تربيت ؛1385 - 1381
- ارزشيابي و عملياتي كردن اهداف دورة آموزش مهارتي ـ نظري، معاونت آموزش و نوآوری؛ پژوهشكده تعليم و تربيت، 1382 
- بررسي روان سنجي آزمون‌هاي دوره راهنمايي و متوسطه شوراي تحقيقات استان زنجان، 1382
- ساخت و اعتباريابي آزمون تشخيص اختلالات نوشتاري، شوراي تحقيقات استان مركزي؛1382
- ارزشيابي اجراي آزمايشي امتحانات دو نوبتي، پژوهشكده تعليم و تربيت؛ 1379 و 1380
4. تجارب دانشگاهی 
- روش تحقيق، دانشگاه شهيد رجايي، از سال 84 تا كنون
- اندازه‌گيري و ارزشيابي، دانشگاه شهيد رجايي ، از سال 84 تا كنون
- روان‌شناسي ، دانشگاه شهيد رجايي، از سال 84 تا كنون
- اندازه‌گيري و ارزشيابي آموزشي، دانشگاه تربيت معلم، 1383 
5. کتب منتشر شده 
- اصول و راهنماي عملي تهيه و ارايه‌ي بازخوردهاي توصيفي در كلاس درس، تأليف، نشر جوان امروز، 1389
- راهنماي ساخت، اجرا و تفسير آزمون عملكردي در كلاس درس، تأليف، انتشار پادرا، زير چاپ
- آموزش و ارزشيابي مهارت املا چاپ سوم، تألیف، نشر زرين، 1385
- آموزش و ارزشيابي خواندن براي فهميدن، تألیف، نشر زرين، 1388
- 24 روش آسان آموزش و ارزشيابي املا در خانه. تألیف، نشر زرين، 1384 
- آموزش و ارزشيابي رياضيات در پاية پيش‌دبستان، تألیف، نشر زرين،1382
- انگيزش در كلاس درس، ترجمه، انتشارات دانشگاه تربيت معلم تبريز، 1381
6.مقالات چاپ شده 
چالش هاي فراروي ارزشيابي توصيفي. وبلاگ شخصي .1385
- پيامدهاي حذف نمره از ارزشيابي پيشرفت تحصيلي: چالش ها و راهكارها. وبلاگ شخصي.1385
- ارزشيابي تكويني و كيفي: شباهت‌ها و تفاوت‌ها. وبلاگ شخصي. 1385
- تدوين الگويي براي ارايه بازخوردهاي كيفي در ارزشيابي از پيشرفت تحصيلي. فصلنامه علمی – پژوهشی نوآوري‌هاي آموزشي. 1385
- ارزشيابي اجراي آزمايشي ارزشيابي توصيفي در مدارس ابتدایی برخی از مناطق آموزشی کشور (1385-1384)، تألیف (نویسنده اول) فصلنامه علمی – پژوهشی تعلیم و تربیت، زمستان 1385
- بازنگري در روش‌هاي سنجش و نقش آن در اصلاحات آموزشي. مجموعه مقالات اولين همايش ارزش‌يابي تحصيلي . 1384
- امتحانات دونوبتي در مدارس ابتدايي و راهنمايي. فصلنامه علمی – ترویجی تعليم و تربيت. 1381
7. عضویت در مجامع علمی 
- عضو كميته پژوهشي معاونت تربيت بدني 
- عضو کمیته پژوهشی شوراي عالي آموزش و پرورش 
- عضو كميته‌هاي داخلي پژوهشكده تعليم و تربيت شامل پژوهشي، مالي، انتصاب، ارتقاي پايه و مرتبه
- عضو شوراي پژوهشي پژوهشكده تعليم و تربيت 
8. تقدیرنامه‌ها و جوایز
- تقدير نامه از مقام محترم وزارت براي پژوهش برتر در سال 1385 
9. مسئولیتهای اجرایی 
مديريت گروه پژوهشي اندازه‌گيري و ارزشيابي آموزشي پژوهشكده تعليم و تربيت از سال 1377تاكنون