کیفیت بخشی کاربردی کلاس درس

فراگیر گرامی، برای ثبت نام در دوره، پس از مشاهده نمونه فیلم دوره و مطالعه کامل اطلاعات آن بر روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید

کیفیت بخشی کاربردی کلاس درس
95004609
40 ساعت
80000 تومان
مدرس دوره

محرم نقی زاده

پروفایل
مخاطبین دوره
 
ویژگی های دوره
  
فهرست مطالب
1 -معرفی دوره حرفه ای
2 -معرفی دوره
4 -کیفیت بخشی در مدرسه
5 -اهمیت کلاس درس
6 -مطالعات ویدیوئی تیمز
7 -امضای درس
8 -پیشنهاد کاربردی
9 -درس کاوی و امضای درس
10 -یادگیری بیشتر
آزمون نهایی
11 -پیوست 1 - امضای درس 2022
12 -پیوست 2 - مطالعات ویدیویی تیمز - کشور استرالیا - فیلم اول
13 -پیوست 2 - مطالعات ویدیویی تیمز - کشور استرالیا - فیلم دوم
14 -پیوست 2 - مطالعات ویدیویی تیمز - کشور استرالیا - فیلم سوم
15 -پیوست 2 - مطالعات ویدیویی تیمز - کشور استرالیا - فیلم چهارم
16 -پیوست 2 - مطالعات ویدیویی تیمز - کشور چک - فیلم اول
17 -پیوست 2 - مطالعات ویدیویی تیمز - کشور چک - فیلم دوم
18 -پیوست 2 - مطالعات ویدیویی تیمز - کشور چک - فیلم سوم
19 -پیوست 2 - مطالعات ویدیویی تیمز - کشور چک - فیلم چهارم
20 -پیوست 2 - مطالعات ویدیویی تیمز - کشور هنگ کنگ - فیلم اول
21 -پیوست 2 - مطالعات ویدیویی تیمز - کشور هنگ کنگ - فیلم دوم
22 -پیوست 2 - مطالعات ویدیویی تیمز - کشور هنگ کنگ - فیلم سوم
23 -پیوست 2 - مطالعات ویدیویی تیمز - کشور هنگ کنگ - فیلم چهارم
24 -پیوست 2 - مطالعات ویدیویی تیمز - کشور ژاپن - فیلم اول
25 -پیوست 2 - مطالعات ویدیویی تیمز - کشور ژاپن - فیلم دوم
26 -پیوست 2 - مطالعات ویدیویی تیمز - کشور ژاپن - فیلم سوم
27 -پیوست 2 - مطالعات ویدیویی تیمز - کشور ژاپن - فیلم چهارم
28 -پیوست 2 - مطالعات ویدیویی تیمز - کشور هلند - فیلم اول
29 -پیوست 2 - مطالعات ویدیویی تیمز - کشور هلند - فیلم دوم
30 -پیوست 2 - مطالعات ویدیویی تیمز - کشور هلند - فیلم سوم
31 -پیوست 2 - مطالعات ویدیویی تیمز - کشور هلند - فیلم چهارم
32 -پیوست 2 - مطالعات ویدیویی تیمز - کشور سوئیس - فیلم اول
33 -پیوست 2 - مطالعات ویدیویی تیمز - کشور سوئیس - فیلم دوم
34 -پیوست 2 - مطالعات ویدیویی تیمز - کشور سوئیس - فیلم سوم
35 -پیوست 2 - مطالعات ویدیویی تیمز - کشور سوئیس - فیلم چهارم
36 -پیوست 2 - مطالعات ویدیویی تیمز - کشور آمریکا - فیلم اول
37 -پیوست 2 - مطالعات ویدیویی تیمز - کشور آمریکا - فیلم دوم
38 -پیوست 2 - مطالعات ویدیویی تیمز - کشور آمریکا - فیلم سوم
39 -پیوست 2 - مطالعات ویدیویی تیمز - کشور آمریکا - فیلم چهارم